اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید عیسی مسترحمی

قرآن و متون اسلامی عضوی هیئت علمی جامعة‌ المصطفی العالمیة

dr.mostarhamichmail.ir
09192948578

سردبیر

علی آقا صفری

قرآن و علوم (گرایش مدیریت) جامعة‌ المصطفی العالمیة

a.a.safari1364gmail.com
09127546351
0000-0002-9341-1698

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی رضایی اصفهانی

قرآن و حدیث استاد جامعه المصطفی

rezaeesfahani.com/en/
rezaee.qurangmail.com

عبد المؤمن حکیمی

قرآن و علوم گرایش مدیریت جامعه المصطفی العالمیه

mohammadiya2020gmail.com

محمد هاشم شایان

قرآن و علوم (گرایش مدیریت) جامعة‌ المصطفی العالمیة

shayan115729gmail.com
09191486352
0000-0002-7692-2592

صفر مراد حسین اف

قرآن و علوم گرایش مدیریت جامعه المصطفی العالمیه

ozodi1980mail.ru

محمد نظیر عرفانی

قرآن و علوم اجتماعی جامعه المصطفی العالمیه

quran786.blogfa.com/
mna8181yahoo.com
0000-0002-7049-7871

محمد ایلیا یعقوبی

علوم حدیث جامعه المصطفی العالمیه

eliayaqubigmail.com

عامل حسن مظاهری

قرآن و تربیت جامعه المصطفی العالمیه

muzaheri2007yhoo.com

دبیر اجرایی

عبد المؤمن حکیمی

قرآن و علوم (گرایش مدیریت) جامعه المصطفی العالمیه

mohammadiya2020gmail.com
09192529112

مدیر داخلی

محمد ایلیا یعقوبی

علوم حدیث جامعه المصطفی العالمیه

eliayaqubigmail.com
09354484017

دبیر تخصصی اجرایی

عبد البصیر سجادی

تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

absajadi1368gmail.com
09309902408