اهداف و چشم انداز

  • استخراج آموزه های وحیانی مرتبط با علوم انسانی و طبیعی؛
  • فراهم سازی بستر اسلامی سازی علوم؛
  • تبیین و تحلیل و تهذیب اندیشه‌های مطرح در حوزه قرآن و علوم (باگرایش های سیاست، مدیریت، حقوق، روان شناسی، تربیت، اقتصاد، هنر، طبیعت، نجوم و...)؛
  • ارائه پژوهش‌های عمیق علمی و کاربردی قرآن محور؛
  • ارائه راهکارهای مؤثر و کارآمد در حوزه تولید و ترویج علوم قرآن پایه؛
  • ارتقای سطح کیفی پژوهش‌های مبتنی بر هویت فکر و فرهنگ دینی و پاسخ گویی روشممند به شبهات مرتبط با قرآن و علوم انسانی.